Пасажирський автобус «Варшава-Одеса» перекинувся в Хмельницькій області

До­рожньо-тран­спортна при­го­да ста­ла­ся сьогод­ні, 28 бе­рез­ня, на території Волочиської громади Хмельницької області. На міс­ці по­дії пра­цю­ють слід­чі від­ді­лу роз­слі­ду­ван­ня зло­чи­нів у сфе­рі тран­спор­ту СУ ГУНП.

По­пе­редньо вста­нов­ле­но, що во­дій ав­то­бу­са «Не­оп­лан» спо­лу­чен­ням «Вар­ша­ва — Оде­са» не впо­рав­ся з ке­ру­ван­ням та з’їхав у кю­вет, піс­ля чо­го ав­то­бус пе­ре­ки­нув­ся.
У по­лі­ції по­ві­до­ми­ли, що у са­ло­ні бу­ло 25 па­са­жи­рів, се­ред яких двоє ді­тей. З постраждалими пра­цю­ють ме­ди­ки, які виз­на­ча­ють сту­пінь важ­кості от­ри­ма­них травм. Про за­галь­ну кіль­кість трав­мо­ва­них бу­де ві­до­мо де­що піз­ні­ше.
На міс­ці про­дов­жу­ють ро­бо­ту пра­ців­ни­ки екс­тре­них служб.

http://pvisti.info/

Теги

Новости по теме